За нас

 

Objectivism-center

 Център по обективизъм 

Центърът по обективизъм има за цел да популяризира идеите и творчеството на писателката-философ Айн Ранд и на нейната философска система – обективизмът и да показва тяхната значимост и приложимост при решаването на различните актуални проблеми на съвременността. Ние изхождаме от постановката, че всички избори, които човек прави в живота си, както в личен, така и в обществен план, зависят от верността и адекватността на неговите идеи и възгледи, били те съзнателно осмислени или неявно поддържани – т.е. от философията му. Затова ние смятаме, че философията трябва да изхожда от реалността и да обосновава един практичен нравствен кодекс, един морал, който да ръководи човек как да успешно да гради живота са и каква обществена среда да формира. Центърът осъществява тази своя мисия чрез организиране на присъствени и онлайн обучения по обективизъм и чрез публикуването на аналитични материали, които разглеждат актуална обществена и лична проблематика, осмисляйки я през призмата на обективизма. Уникален за Центъра е подходът му да търси и предлага рационални и практични решения на проблемите от ежедневието, използвайки обективистки подход – като коректно идентифицира и формулира проблемите и техния контекст и предлага стъпки за действия в съответствие с принципите на рационалния егоизъм. Центърът по обективизъм е проект на Института за свободен капитализъм (ИСКА) в България, стартиран с финансовата подкрепа на Objectivist Venture Fund (Обективистки рисков фонд) от САЩ.

X